Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUURTVERENIGING TOT BEHOUD VAN DE AFMEERGELEGENHEID OLYMPISCH KWARTIER (download als pdf)

Artikel 1
Dit reglement geldt voor de afmeergelegenheid bestaande uit een gording aan de Afroditekade, vanaf de Jan Wilsbrug tot aan de Amstelveenseweg (‘de kade’) en de zich aldaar aanwezige opstallen. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig is afgemeerd aan de kade. Onder verenigingslid (‘lid’) wordt verstaan een ieder die is opgenomen in het ledenregister van de Buurtvereniging tot Behoud van de Afmeergelegenheid Olympisch Kwartier (‘de BOK’). Het bestuur is het dagelijks bestuur van de BOK.

Artikel 2
Voor de gording is leidend het ontwerp zoals het staat rond het Olympisch Kwartier. De gording bestaat uit een rij palen die in de bedding van de gracht zijn gedreven tegen de stalen fundatie van de kade. De palen (hardhout 7 x 7cm) aan beide kanten aansluitend verbonden door planken (hardhout 14 x 2,5 cm). De bovenkant van de planken bevinden zich ongeveer 50 cm boven de waterspiegel.

Artikel 3
De kade behoud te allen tijde een open karakter. Dat betekent dat het verboden is om hekken of enige andersoortige afsluiting aan te brengen.

Artikel 4
De ligplaats wordt in huur afgestaan en aanvaard in de staat waarin het zich bevindt.

Artikel 5
Een lid zal noch voor het tijdelijk gemis van genot van de ligplaats, noch in geval van schade, reeds geleden of nog te lijden en ongeacht de oorzaak ervan, schadeloosstelling kunnen vorderen.

Artikel 6
Ieder lid mag uitsluitend gebruikmaken van de aan hem toegewezen ligplaats. Het is niet toegestaan (tijdelijk) een andere ligplaats in te nemen dan de ligplaats welke is toegewezen. Bij afwezigheid van het schip is het niet toegestaan om zonder overleg een bijboot of een ander obstakel tijdelijk op de betreffende ligplaats achter te laten zonder dat te melden aan het bestuur. Het bestuur zal deze bijboot of het obstakel verwijderen op kosten van het lid.

Artikel 7
Een ieder die zich op of aan de kade bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. Aan de kade is het niet toegestaan:
1. hinderlijk lawaai te maken;
2. overlast te veroorzaken als gevolg van licht, stank of waterverplaatsing;
3. openbare orde te verstoren, anders dan de bovengenoemde overlast;
4. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
5. de kade te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen;
6. vaartuigen schoon te maken met niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
7. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
8. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in een niet ordentelijke staat achter te laten;
9. open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
10. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
11. in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.
Overtreding van dit artikel, geeft het bestuur het recht de overtreder zijn lidmaatschap op te schorten en/of de kosten van herstel/schadevergoeding op de veroorzaker te verhalen.

Artikel 8
Het lid zal het bestuur van de vereniging te allen tijde tijdig tevoren schriftelijk informeren over elke gewenste verandering of toevoeging die het lid op, in of aan het gehuurde wenst aan te brengen of te hebben. Het lid heeft voorafgaand aan de verandering of toevoeging hiervoor schriftelijke toestemming van het bestuur nodig. De gewenste verandering of toevoeging moet bij het einde van het lidmaatschap zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en verwijderd;

Artikel 9
Een ieder is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten. Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 7, onder 5 dient men zelf zorg te dragen. Ingeval van overtreding is het bestuur gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigende stoffen te (doen) verwijderen.

Artikel 10
Het afmeren van de schepen geschiedt met lijnen aan de gording. Deze lijnen dienen van voldoende dikte te zijn en regelmatig gecontroleerd te worden op kwaliteit. Het schip dient zodanig met lijnen te worden vastgelegd, dat de aanwezige lijnen niet hinderlijk zijn voor de bezitters van de naastgelegen schepen. Na een periode van sterke wind of storm, dient de eigenaar de lijnen extra te controleren op eventuele slijtage.

Artikel 11
Het bestuur is, behoudens in geval van ernstige nalatigheid of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed. Evenmin zal het lid in dergelijke gevallen aanspraak kunnen maken op huurprijsvermindering en/of verrekening met enige betalingsverplichting.

Artikel 12
Het is niet toegestaan om als lid zijn vaartuig, toebehoren en/of ligplaats in gebruik te geven aan derden. Leden mogen alleen hun eigen boot op de aan hen toegewezen ligplaats afmeren. Het is verboden de ligplaats geheel of gedeeltelijk in onderhuur te geven.

Artikel 13
Bij structurele verwaarlozing is het bestuur, na een schriftelijke waarschuwing, gemachtigd om het huurcontract met een opzegtermijn van 3 maanden te verbreken en dient de ligplaats schoon opgeleverd te worden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 15
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1. gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
2. de (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
3. grove herstelwerkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;

Artikel 16
Het is niet toegestaan het afgemeerde of gestalde vaartuig of de ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken.

Artikel 17
Er is een wachtlijst. Deze is openbaar en wordt aan ieder lid bekend gemaakt en bevat maximaal 10 gegadigden (aspirant leden van de BOK). Een aspirant lid is met ingang van 1 januari van het komende jaar contributie plichtig. Indien dit bedrag niet vóór 15 februari overgemaakt is, gaat het bestuur ervan uit dat betrokkene geen prijs meer stelt op het lidmaatschap en zal verwijdering van betrokkene van de wachtlijst geschieden.

Artikel 18
Ligplaatsen zijn niet vrij verhandelbaar. Bij het vrijkomen van een ligplaats wordt deze toegewezen aan de eerst volgende op de wachtlijst. Dit geldt ook in het geval van overlijden. Het bestuur neemt contact op met de eerste gegadigde op de wachtlijst en bied de ligplaats voor overname aan. Als het eerste aspirant lid geen interesse heeft dan wordt de wachtlijst op volgorde doorlopen. Indien er geen gegadigden zijn voor de ligplaats, dan mag het scheidende lid zelf iemand voordragen voor overname van zijn ligplaats.

Artikel 19
Het is voor leden onderling toegestaan om door middel van een onderlinge overeenkomst, van ligplaats te ruilen. Het bestuur dient hiervan op de hoogte te worden gesteld. In het geval van het opzeggen van een ligplaats, kan hiervan gebruik worden gemaakt, zolang er maar een ligplaats vrij komt voor een aspirant lid op de wachtlijst.

Artikel 20
Bij opzegging van het lidmaatschap, hetzij door het lid, hetzij door het bestuur, is voor een eventuele overnamesom de instemming van het bestuur vereist. Om speculatie te voorkomen wordt de overnamesom van de ligplaats op het moment van overdracht bepaald door het bestuur. Door te indexeren stelt het bestuur de verkoopprijs vast. Deze wordt vermeerderd met … deel van de tot op dat moment opgebouwde reserve;

Artikel 21
Indien de betaling van de huursom niet op tijd plaats heeft (voor 1 januari van het komende jaar), zal, buiten eventuele andere maatregelen, door huurder een rente verschuldigd zijn van 3% per maand achterstand.

Artikel 22
Met de huuropbrengst wordt de aan de gemeente verschuldigde huur betaald en een reserve opgebouwd voor incidenteel en periodiek onderhoud aan de gording. Leden betalen huur naargelang de aan hen toegewezen strekkende meters gording.

Artikel 23
Het bestuur zal handelen en beslissen namens de vereniging. In bijzondere omstandigheden waar het bestaan van de vereniging in gevaar komt zal er altijd een bijzondere ledenvergadering bijeen geroepen worden om advies aan de leden te vragen.

  Philipp Grubauer Authentic Jersey