Statuten

STATUTEN BUURTVERENIGING TOT BEHOUD VAN DE AFMEERGELEGENHEID OLYMPISCH KWARTIER (concept) (download als pdf)

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
De vereniging draagt de naam ‘Buurtvereniging tot behoud van de afmeergelegenheid Olympisch Kwartier’ en is gevestigd te Amsterdam.

DUUR

Artikel 2
De vereniging is opgericht op [datum] en duurt onbepaalde tijd voort.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 3
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar en loopt derhalve van één januari tot en met eenendertig december.

DOEL

Artikel 4
De vereniging stelt zich ten doel het huidige uiterlijk van de Afroditekade te behouden met een ordentelijke uniforme afmeergelegenheid voor de buurt. Daarnaast streeft de vereniging naar de bevordering van de sociale cohesie en een voor iedereen betaalbare afmeergelegenheid.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. Overeenkomsten aan te gaan, die de stalling van pleziervaartuigen mogelijk maakt.
b. Andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN

Artikel 5
De vereniging bestaat uit:
a. Aspirant leden; aspirant leden betreft nieuwe leden die geen ligplaats hebben maar wel overeenkomstig het in art.6 bepaalde zijn toegelaten;
b. Gewone leden; gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde en ligplaatshouder zijn, of geweest zijn;
c. Ereleden; ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd;
d. Vrienden; Vrienden ondersteunen de doelstelling van de vereniging en mogen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.

LIDMAATSCHAP

Artikel 6
Wenst iemand lid te worden dan geeft hij daartoe schriftelijk zijn wens te kennen aan de secretaris. Deze plaatst zijn naam op de wachtlijst, welke voor de leden ter inzage op de web-site van de Vereniging geplaatst wordt. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien in zijn algemeenheid niet overdraagbaar. Door toetreding als lid verklaart men de statuten en alle overige vereniging reglementen voor zich als bindend.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt door:
a. Het overlijden of overdacht van het lidmaatschap;
b. Opzegging door het lid;
c. Opzegging namens de vereniging; de vereniging kan het lidmaatschap opzeggen in de gevallen in de statuten genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de opzegging door het bestuur.
d. Ontzetting; Ontzetting uit het lidmaatschap wanneer een lid in strijd handelt met het reglement, statuten en/of huishoudelijk reglement.
Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten welke aan het lidmaatschap zijn verbonden. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden door schriftelijke melding aan de secretaris.

GELDMIDDELEN

Artikel 8
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributies van de leden en vrienden;
b. Verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen;
c. Andere toevallige baten;
d. Huur en registratie in het ledenregister.

BESTUUR

Artikel 9
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. Jaarlijks treedt een derde van het bestuur af, volgens een vast te stellen rooster. De aftredende zijn terstond herkiesbaar. De werkzaamheden van elk bestuurslid worden bij huishoudelijk reglement geregeld. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur, alsmede mogelijke medebestuursleden van het dagelijks bestuur gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 11
Telkenjare zal er in het voorjaar, uiterlijk in de maand mei, een algemene vergadering worden gehouden. In deze vergadering moet de penningmeester rekening en verantwoording afleggen over zijn financieel beheer van het afgelopen verenigingsjaar. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de voorjaarsvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van bet bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar. De commissie brengt ter algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. De penningmeester is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
Telkenjare zal er in het najaar, uiterlijk in de maand november, eveneens een algemene vergadering worden gehouden. In deze vergadering brengt de secretaris verslag uit over de toestand van de vereniging en haar verrichtingen van het afgelopen jaar. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt de penningmeester tot décharge. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag strekt de secretaris tot décharge.
De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
Behalve de hiervoor gemelde algemene ledenvergaderingen zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls bet bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste vijf leden. In dit laatste geval is het bestuur verplicht binnen een maand nadat bet verzoek tot bijeenroeping is ingekomen een algemene ledenvergadering uit te schrijven.

STEMRECHT

Artikel 12
Alle gewone leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Vrienden, aspirant leden en ereleden hebben eveneens toegang tot de algemene vergadering doch hebben daar geen stemrecht. Zij hebben slechts de bevoegdheid te adviseren. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem/haar, zijn/haar echtgenoot of een van zijn/haar bloed of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen over goederen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco stemmen en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

NOTULEN

Artikel 13
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 14
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/ derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Indien minder dan twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig is zal op een daartoe opnieuw bijeen te roepen algemene vergadering tot wijziging van de statuten kunnen worden besloten bij twee/derde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

NEDERLEGGING BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN

Artikel 15
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 16
Een bepaling van deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17
Behoudens het bepaalde in artikel 19 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee/ derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping van zodanige vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18
De algemene vergadering kan bij afzonderlijke reglementen nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies, het beheer en gebruik van de gebouwen van de vereniging, het gebruik van de kade en de daar aanwezige ligplaatsen en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Wijziging van bet huishoudelijk reglement kan geschieden met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een daartoe speciaal belegde algemene vergadering genomen besluit. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de Wet of de statuten, tenzij de afwijking door de Wet of de statuten wordt toegestaan.

SLOTARTIKEL

Artikel 19
In alle gevallen waarin statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

De comparant is mij, notaris, bekend.

  Jonnu Smith Womens Jersey