Vereniging BOK

In de zomer van 2011 nam een groep aktieve buurtbewoners van het Olympisch Kwartier in Amsterdam Zuid het initiatief voor de oprichting van de BOK (Bewonersvereniging tot behoud van de afmeergelegenheid Olympisch Kwartier).

Doel van deze buurtvereniging is het huidige uiterlijk van de Afroditekade te behouden met een ordentelijke, betaalbare afmeergelegenheid voor de buurt.
Daarnaast streeft de vereniging naar de bevordering van de sociale cohesie in de buurt.

In het voorjaar van 2011 bleek dat er een particulier initiatief is van een buurtbewoner om een jachthaven voor 48 pleziervaartuigen te realiseren aan de Afroditekade. Een aantal bezorgde buurtbewoners heeft hier bekendheid aan gegeven en ervoor gezorgd dat er bezwaar tegen dit voorgenomen besluit werd aangetekend. De bezwaren hadden o.m. betrekking op:

  • Het verwijderen van de huidige gording en bootjes van de buurtbewoners.
  • Het beschikbaar stellen van dure ligplaatsen voor niet buurtbewoners.
  • De verwachte verkeers- en geluidsoverlast.

Sindsdien is er het nodige gebeurd:

  • Ruim 100 bewoners hebben bezwaar aangetekend tegen de komst van de jachthaven aan de Afroditekade in de vorm van het indienen van een zienswijze bij het Stadsdeel Zuid. Het Stadsdeel zal hierop nog reageren middels een brief aan de indieners;
  • Er zijn 240 handtekeningen van tegenstanders overhandigd aan het stadsdeelbestuur;
  • In maart is het ontwerpbestemmingsplan in de Commissievergadering Ruimte en Wonen aan de orde geweest. Alle politieke partijen hebben toen kritische vragen gesteld aan het bestuur van Stadsdeel Zuid.

In het najaar zal het besluitvormingsproces worden vervolgd en daarbij hebben wij uw steun hard nodig. Word daarom lid of vriend(in) van BOK. U kunt zich hier direct aanmeldenJ.T. Compher Womens Jersey